Ga naar de inhoud

Privacy Statement

RISkatch hanteert het Privacy Statement van 2improve4U, model 1 mei 2018

Dit Privacy Statement voor de verwerking van persoonsgegevens als gevolg van verlening van diensten/ leveringen en/of het raadplegen/ gebruiken van onze websites, is van toepassing op alle (rechts)verhoudingen tussen 2improve4U en/of RISkatch en enige derde (afnemer/koper/websitebezoeker) die gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze derde deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

Artikel 1. Definities

In dit Privacy Statement wordt verstaan onder:

2improve4U: de gebruiker van dit Privacy Statement, gevestigd en kantoorhoudende te Groningen, Semmelweisstraat 98, 9728 NB, tevens handelend onder de handelsnaam RISkatch, hierna te noemen: 2improve4U

Artikel 2. Toepasselijkheid van dit Privacy Statement

2improve4U is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: http://www.2improve4U.com Semmelweisstraat 98, 9728 NB Groningen, +31 6 54346067

J.C. Koster is de Functionaris Gegevensbescherming van 2improve4U Hij is te bereiken via koster@2improve4U.com

Artikel 3. Persoonsgegevens die wij verwerken

2improve4U verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Locatiegegevens – Gegevens over uw activiteiten op onze website – Lijst met contactgegevens van de klant via een app – Internetbrowser en apparaat type – Bankrekeningnummer.

Artikel 4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@2improve4U.com, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 2improve4U verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken – Om goederen en diensten bij u af te leveren – 2improve4U analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Artikel 5. Geautomatiseerde besluitvorming

2improve4U neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 2improve4U) tussen zit.

Artikel 6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

2improve4U bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Informatie/offerte-aanvraag: Naam aanvrager, telefoonnummer en/of e-mailadres aanvrager. Bewaartermijn: 2 maanden. Organisatie NAW. Bewaartermijn: 2 maanden. Reden: verzending informatie/offerte en relevante communicatie hierover.

Levering: Naam opdrachtgever, telefoonnummer en/of e-mailadres opdrachtgever. Bewaartermijn: 12 maanden. Organisatie NAW en bankrekeninggegevens. Bewaartermijn: 12 maanden. Reden: levering, facturatie en garantieverplichtingen.

Dienstverlening: Naam contactpersoon, telefoonnummer en/of e-mailadres contactpersoon. Bewaartermijn: looptijd van de dienstverlening plus 2 maanden. Organisatie NAW en bankrekeninggegevens. Bewaartermijn: looptijd van de dienstverlening plus twee maanden. Reden: uitvoering en facturatie dienstverlening.

2improve4U verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

2improve4U gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Artikel 8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 2improve4U en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@2improve4U.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

2improve4U wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

2improve4U neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@2improve4U.com