Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

RISkatch hanteert de Algemene Voorwaarden van 2improve4U, model ZDH107, 1 januari 2007

Deze Algemene Voorwaarden voor verlening van diensten en leveringen zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen 2improve4U en/of RISkatch en enige derde (afnemer/koper) die 2improve4U en/of RISkatch opdracht geeft tot het verrichten van enige werkzaamheden door 2improve4U en/of RISkatch.

Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

2improve4U: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te Groningen, Semmelweisstraat 98, 9728 NB, tevens handelend onder de handelsnaam RISkatch, hierna te noemen: 2improve4U

Afnemer/koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, zijnde een niet-consument, hierna te noemen: afnemer/koper

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst over het verlenen van diensten en/of leveringen tussen 2improve4U en enige derde, afnemer/koper, waarop 2improve4U deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 2improve4U, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Offertes van 2improve4U zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de

offerte.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is 2improve4U niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële afnemer/koper voorkomende afwijkingen van de offerte van 2improve4U.

3. In offertes van 2improve4U genoemde levertijden en andere voor door 2improve4U te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële afnemer/koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

4. Door 2improve4U opgegeven tarieven/prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, uitvoering/afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

5. Bij een samengestelde tarief/prijsopgave bestaat geen verplichting voor 2improve4U tot uitvoering/levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen diensten/zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven tarief/prijs, noch geldt de aanbieding van2improve4U automatisch voor nabestellingen.

6. 2improve4U is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële afnemer/koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde tarieven/prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 1)

Artikel 4. Uitvoering/levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt uitvoering/levering af kantoor/fabriek. Wanneer er als uitvoering/leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

2. De afnemer/koper is verplicht de overeengekomen diensten/gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden verricht/afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3. Indien de afnemer/koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de uitvoering/levering, zullen de diensten/zaken worden aangehouden/opgeslagen voor risico van de afnemer/koper. De afnemer/koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval aanhoudingskosten/opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd

1. Door 2improve4U opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

2. Bij niet tijdige uitvoering/levering dient de afnemer/koper 2improve4U derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en 2improve4U een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3. De door 2improve4U opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deeluitvoering/leveringen

Het is 2improve4U toegestaan overeengekomen diensten/verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deeluitvoering/levering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de diensten/zaken in gedeelten worden uitgevoerd/geleverd, is 2improve4U bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Technische eisen enz.

1. Indien de in Nederland te leveren diensten/zaken buiten Nederland moeten worden toegepast/gebruikt is 2improve4U er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren diensten/zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de diensten/zaken moeten worden toegepast/gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

2. Alle andere technische eisen die door de afnemer/koper aan de te leveren diensten/zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de (koop)overeenkomst door de afnemer/koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door 2improve4U een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren diensten/zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden uitgevoerd/geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen 2improve4U en een afnemer/koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

indien na het sluiten van de overeenkomst aan 2improve4U omstandigheden ter kennis komen die 2improve4U goede grond geven te vrezen dat de afnemer/koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

indien 2improve4U de afnemer/koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is 2improve4U bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van 2improve4U schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan 2improve4U zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is 2improve4U bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie

1. 2improve4U garandeert dat de door haar uitgevoerd/geleverde diensten/zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na uitvoering/levering. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 2)

De garantie geldt niet voor: (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 3)

2. Indien de dienst/zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de afnemer/koper recht op herstel van de zaak.

2improve4U kan er voor kiezen om de dienst/zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De afnemer/koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling danwel het niet juist opvolgen van instructies.

4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 4)

5. Indien de garantie een dienst/product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat dienst/product wordt gegeven.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door 2improve4U uitgevoerde/geleverde diensten/zaken blijven het (geestelijk)eigendom van 2improve4U totdat de afnemer/koper alle navolgende verplichtingen uit alle met 2improve4U gesloten (koop)overeenkomsten is nagekomen.

2. Door 2improve4U uitgevoerde diensten/geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorgegeven/-verkocht en nimmer als betaalmiddel worden toegepast/gebruikt.

3. De afnemer/koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende diensten/zaken te laten gebruiken/verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Afnemer/koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 2improve4U danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin 2improve4U haar (geestelijk)eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de (geestelijk)eigendommen van 2improve4U zich dan zullen bevinden en die diensten/zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud uitgevoerd/geleverde diensten/zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer/koper verplicht 2improve4U zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. De afnemer/koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud uitgevoerde/geleverde diensten/zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

1. De afnemer/koper dient de overeengekomen/gekochte diensten/zaken bij uitvoering/aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer/koper na te gaan of het uitgevoerde/geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

of de juiste diensten/zaken zijn uitgevoerd/geleverd;

of de verrichte/uitgevoerde/afgeleverde diensten/zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;

of de verricht/afuitgevoerd/geleverde diensten/zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer/koper deze binnen 3 dagen na uitvoering/aflevering schriftelijk aan 2improve4U te melden. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 5)

3. Niet zichtbare gebreken dient de afnemer/koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na uitvoering/aflevering schriftelijk te melden aan 2improve4U. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 6)

4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

5. Diensten/zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan 2improve4U worden geretourneerd.

Artikel 13. Tarief/prijs c.q. Tarief-/prijsverhoging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven tarieven/prijzen:

in Euro, exclusief BTW, op basis van door 2improve4U gehanteerde minimum hoeveelheden, exclusief reis-/transportkosten en af kantoor/fabriek.

2. Indien 2improve4U met de afnemer/koper een bepaalde tarief/prijs overeenkomt, is 2improve4U niettemin gerechtigd tot verhoging van de tarief/prijs indien 2improve4U kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering/levering significante tarief/prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

3. Indien de tarief/prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de afnemer/koper het recht de overeenkomst te ontbinden. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 7)

Artikel 14. Emballage

1. De afnemer/koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de afnemer/koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.

2. Indien de afnemer/koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de 2improve4U gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de 2improve4U deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 15. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door 2improve4U aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer/koper van rechtswege in verzuim; de afnemer/koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer/koper zullen de vorderingen van 2improve4U en de verplichtingen van de afnemer/koper jegens 2improve4U onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5. Door de afnemer/koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer/koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Kredietbeperking

2improve4U is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 8)

Artikel 17. Incassokosten

1. Is de afnemer/koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van afnemer/koper. In ieder geval is de afnemer/koper verschuldigd:

over de eerste € 3.000,00                        15%

over het meerdere tot € 6.000, 00            10%

over het meerdere tot € 15.000, 00            8%

over het meerdere tot € 60.000,00             5%

over het meerdere                                      3%

2. Indien 2improve4U aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 9)

Artikel 18. Aansprakelijkheid

2improve4U is jegens de afnemer/koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. Voor schade als gevolg van gebreken in uitgevoerde/geleverde diensten/zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze Algemene Voorwaarden.

2. 2improve4U is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 2improve4U of haar ondergeschikten;

3. De aansprakelijkheid van 2improve4U is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van 2improve4U in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en 2improve4U aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van 2improve4U beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 10)

Artikel 19. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 2improve4U geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 2improve4U niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van 2improve4U daaronder begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de uitvoerings-/leverings- en andere verplichtingen van 2improve4U opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door 2improve4U niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien 2improve4U bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde/geleverde c.q. het uitvoerbare/leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer/koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerd/geleverde c.q. uitvoerbare/leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van 2improve4U is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 2improve4U het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 11).

Artikel 21. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen 2improve4U en de afnemer/koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Van de Algemene Voorwaarden wordt een (elektronische)afdruk vertrekt aan de afnemer/koper bij elke aanbieding, offerte, overeenkomst, (order)bevestiging en/of uitvoering/levering of welke transactie dan ook. De tekst van de inhoud van de Algemene Voorwaarden wordt bewaard ten kantore van 2improve4U. Deze is te allen tijde in te zien en hiervan kan op eerste verzoek van afnemer/koper een gratis exemplaar worden verkregen.t